Privacy verklaring

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING – AVG

1. IDENTITEIT 

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Praktijk Astrid Kersing verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens. 

Bedrijfsgegevens:
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie

Teteringsedijk 295B

4817 ME Breda

06-18421629
e-mail: praktijk@astridkersing.nl
KvK: 75998173

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– geboortedatum
– geslacht
– burgerlijke staat
– telefoonnummer
– e-mail adres

 

3. WAAROM HEEFT ASTRID KERSING HYPNOTHERAPIE & PSYCHOSOCIALE THERAPIE DEZE GEGEVENS NODIG?
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Tevens verwerkt Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende psychosociale therapie/hypnotherapie binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst.

  

Daarnaast kan Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst, bestaande uit het verlenen van psychosociale therapie/hypnotherapie.
De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.

Als Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens door u aan Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie is:
    
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie is, indien van toepassing, niet in staat om contact op te nemen met mogelijke andere deskundigen om optimaal af te stemmen m.b.t. uw hulpvraag/  behandeltraject

 

4. HOE LANG BEWAART ASTRID KERSING HYPNOTHERAPIE & PSYCHOSOCIALE THERAPIE UW GEGEVENS?
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is volgens de daarvoor wettelijk vastgelegde termijnen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar veilig bewaard in digitale kluis of in een afgesloten kast/ruimte.

 

5. DELEN MET DERDEN
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst en uw behandelplan. Hiervoor heeft u expliciet schriftelijke toestemming verleend in de behandelovereenkomst door het plaatsen van uw handtekening. De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gedeeld worden met derden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens of deze deelt met derden, dan zal Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie u vooraf informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

 

6. WEBSITEBEZOEK
Op de toekomstige website van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verstrekt. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven in artikel 2 van deze privacyverklaring.

 

7.RECHTEN VAN CLIENTEN
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (toekomstige VG) welke per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.  Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

UW PRIVACY RECHTEN

Het recht op dataportabiliteit.
Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op dataportabiliteit moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken.

 

Het recht op vergetelheid
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd.
Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
Niet meer nodig
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie ze heeft verzameld of waarvoor Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie ze verwerkt.
Intrekken toestemming
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
  Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de praktijk om de persoonsgegevens te verwerken.
Onrechtmatige verwerking
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
Wettelijk bepaalde bewaartermijn
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
Kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

 

Het Recht op inzage.
Dat is het recht om de persoonsgegevens die Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie van u verwerkt in te zien. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft het recht om te vragen welke gegevens Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.
Tevens moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie bij inzageverzoeken u ook laten weten:
Waarom Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie bepaalde gegevens verwerkt.
Welke soorten persoonsgegevens Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie Verzamelt.
Indien van toepassing: aan welke organisaties Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de persoonsgegevens doorgeeft.

Dit geldt ook voor gegevens die Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie doorgeeft aan organisaties in andere landen of aan internationale organisaties.
Hoe lang Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de persoonsgegevens bewaart.
Welke privacy rechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten
wijzigen, aanvullen of wissen, om Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie hun persoonsgegevens verwerkt.
Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien van toepassing: van welke organisatie Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie persoonsgegevens heeft ontvangen als Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.
Indien van toepassing: op basis van welke logica Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie een geautomatiseerd besluit over iemand neemt.

 

Het Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verwerkt te wijzigen. Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verwerkt juist zijn. En dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie deze gegevens actualiseert als dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie die verwerkt, onjuist?
Dan is Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Dus ook als de client Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.
Derde partijen informeren
Heeft Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt? Dan moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie ook vertellen welke organisaties zij op die manier heeft geïnformeerd.

 

Het recht op beperking van de verwerking
Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Mensen hebben in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. 

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:
Gegevens zijn mogelijk onjuist
Geeft iemand aan dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie deze gegevens niet gebruiken zolang zij deze nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.
De verwerking is onrechtmatig
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.
Gegevens zijn niet meer nodig
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.
Betrokkene maakt bezwaar
Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie zwaarder wegen, mag Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de gegevens niet verwerken.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan.

Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Wilt u een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit artikel. Dat betekent dat u een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’.

Verwerkt Praktijk Prisma persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie u gegevens verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.
Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie stoppen met deze gegevens te verwerken.
Tenzij Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die te maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Astrid Kersing Hypnotherapie en psychosociale therapie zwaarder wegen, mag Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de betreffende gegevens niet verwerken. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie stelt dan een beperking van de verwerking in.

Direct marketing

Gebruikt Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie persoonsgegevens voor direct marketing, dan hebben betrokkenen altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken staat onder iedere e-mail die Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verstuurd, vermeld. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor direct marketing, dan moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie hier hoe dan ook direct mee stoppen.

 

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie moet u informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie doen uiterlijk op het moment van het eerste contact met de u.
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie informeert u hierover door middel van het privacyreglement en tevens besteed Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie Hier nog aandacht aan tijdens het intake gesprek.

 

Verzoek binnen 1 maand uitvoeren
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie is in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd.
Tenzij Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie volgens de AVG niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie u dat binnen 1 maand laten weten.

 

Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren
In uitzonderlijke gevallen mag Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie u wel binnen 1 maand moeten laten weten dat zij meer tijd nodig hebben het verzoek uit te voeren.
Voor meer informatie: zie www.rijksoverheid.nl – zoek op AVG en WGBO
en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Het Recht op duidelijke informatie / informatieplicht
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een therapeut informatieplicht. Dit betekent dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verplicht is om nieuwe en bestaande cliënten duidelijk te informeren over wat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie met hun persoonsgegevens doet.

Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie informeert en wijst cliënten op hun privacy rechten door middel van deze  privacyverklaring. Nieuwe cliënten ontvangen deze privacyverklaring  als bijlage per e-mail als hun eerste afspraak bevestigd wordt door Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie. Tevens ontvangt de client dan ook de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie. 
Daarnaast wijst Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de client in het intake gesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een client heeft en heeft de client de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen.
Door ondertekening van de behandelovereenkomst, verklaart de client:
het intake formulier naar waarheid te hebben ingevuld en informatie aan de therapeut
   naar waarheid te hebben verstrekt
de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden te hebben ontvangen van Astrid Kersing
   Hypnotherapie & Psychosociale Therapie en kennis te hebben genomen van de algemene
   voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale
   Therapie,  hiermee akkoord te gaan én zich hieraan te conformeren.
de privacyverklaring te hebben ontvangen van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale
   Therapie en kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring,  op de hoogte te zijn van de
   informatie rondom privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn/haar
   rechten vanuit de AVG én hiermee akkoord te gaan. 

 

Verantwoordingsplicht
Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie aan de AVG voldoet. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie moet onder meer kunnen laten zien dat ze cliënten goed heeft  geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verstrekt hiertoe digitaal aan alle cliënten deze privacyverklaring. Ook staat deze privacyverklaring  in PDF gepubliceerd op de website van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie ter informatie voor alle cliënten en geïnteresseerden.
Daarnaast wijst Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie de client in het intake gesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een client heeft en heeft de client de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie om aan te tonen dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) levert Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

De nieuwe regels dwingt Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie om goed na te denken over hoe Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie moet kunnen aantonen dat de verwerkingen door Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie aan de regels van de AVG voldoen. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid.
Ook moet Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van cliënten te beschermen.
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie is verplicht om vanaf 25 mei 2018 verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

8. PRIVACY OP UW ZORGNOTA/FACTUUR
Op de zorgnota/factuur die u ontvangt van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie, staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota indien mogelijk kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
het factuurnummer
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
   hypnotherapie’, of ‘psychosociaal consult’
de kosten van het consult

9. BEVEILIGEN
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De toekomstige website van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie gaat gebruik maken van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens onleesbaar zijn voor derden en niet in verkeerde handen vallen.

 

10. KLACHTEN
Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie, bereikbaar op de volgende manier:
Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie
Lange Akker 203

4847 KM Teteringen 

06-18421629
e-mail: praktijk@astridkersing.nl

Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie bespreken.  Komt u er samen met  Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met  Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kun u namelijk ook  bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.