Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN BEHOREND BIJ DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

TUSSEN DE THERAPEUT VAN ASTRID KERSING HYPNOTHERAPIE & PSYCHOSOCIALE THERAPIE

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen consulten meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen consulten meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen consulten meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de consulten zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden consult een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt betaalt via overboeking per bank of rekent contant na het consult af, tenzij anders afgesproken.
 6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de tijd voor consultenmet twee personen maximaal 1,5 uur. Deze tijd geldt ook voor DRT consulten.
 7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 8. Indien verhinderd dient een afgesproken consult 24 uur/één  werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor dit gemiste consult in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 9. De therapeut houdt een dossier bij met aantekeningen van de gehouden consulten en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)overhandigd of medegedeeld.
 11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een consult niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie/Astrid Kersing is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. Astrid Kersing Hypnotherapie & Psychosociale Therapie/Astrid Kersing is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Teteringsedijk 295B in Breda, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de wachtruimte en het gebruikmaken van het toilet.